Sefydlwyd Grŵp Cefnogi Awtistiaeth Tsieineaidd  fel llwyfan ar gyfer y teuluoedd sy’n byw gydag Awtistiaeth a chyflyrau cysylltiedig. Ceisiwn ddod â rhieni ynghyd, i helpu ei gilydd, i fod yn gefn i’w gilydd. I ddysgu sut y gallwn gefnogi’r plant yn well i sicrhau eu bod yn cael pob cyfle i gyflawni eu potensial.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi?

Rydym yn cefnogi teuluoedd Tsieineaidd plant sydd ag anghenion arbennig amrywiol – yn rhieni a phlant. Mae’r gymuned Tsieineaidd yng Nghymru yn cynnwys mewnfudwyr i geiswyr lloches. Mae gennym deuluoedd o’r ddau grŵp, ond yn bennaf o gymuned ceiswyr lloches Tsieineaidd.

Mae plant Tsieineaidd a’u teuluoedd ag anghenion arbennig yn wynebu anawsterau enfawr wrth geisio cael gwasanaethau a chymorth oherwydd y rhwystr iaith. Hefyd, mae’n deillio o ddiffyg gwybodaeth am gyflwr Awtistiaeth, a diffyg dealltwriaeth o sut i gefnogi eu plant. Yn ogystal â hyn, o fewn y gymuned Tsieineaidd, mae awtistiaeth yn cael ei ystyried yn fwy fel salwch, embaras, bron fel tabŵ. Does neb eisiau crybwyll y gair ‘Awtistiaeth’. Felly, mae’r anfantais y mae plentyn yn ei hwynebu yn y diwylliant hwn yn cael ei dwysau a’r perygl gwirioneddol yw y bydd y plant yn y grŵp hwnnw’n cael eu stigmateiddio. Mae hyn yn arwain at debygolrwydd real iawn na fyddan nhw byth yn gallu dysgu deall eu hunain na mynegi eu hunain, byth yn cael eu cynnwys na bod yn rhan o’r gymdeithas ehangach yn y dyfodol. Mae’r teuluoedd hyn yn ynysig ac mae’r ffaith nad ydyn nhw’n derbyn y cyflwr wedi ychwanegu’n fawr at eu straen.

Beth yw ein nod?

Ceisiwn rymuso’r rhieni drwy drefnu sgyrsiau a gweithdai cysylltiedig ar eu cyfer ym Mandarin neu gyda chyfieithwyr wedi eu hyfforddi’n arbennig os ydyn nhw’n siarad Saesneg.

Rydym yn ceisio trefnu gweithgareddau chwarae a therapïau ar gyfer plant er mwyn iddynt gael cyfle cyfartal. Rydym hefyd yn gobeithio eirioli dros blant yn y gymuned Tsieineaidd, â rhieni sydd ag ofn gwahaniaethu a stigma yn gysylltiedig ag anableddau sy’n golygu eu bod yn amharod i sicrhau bod eu plant yn cael eu hasesu.

Rydym yn gobeithio hyrwyddo addysg gyhoeddus a chynyddu’r ddealltwriaeth o Awtistiaeth o fewn y gymuned Tsieineaidd. Nid yw’n hawdd newid y stigma diwylliannol sy’n gysylltiedig ag Awtistiaeth, ond gyda gwell dealltwriaeth o gyflwr Awtistiaeth, mae modd cywiro’r camsyniad. Yn y pen draw, bydd hyn yn lleihau rhywfaint o’r baich a brofir gan deuluoedd â phlant awtistig. Mae hyn wrth gwrs yn golygu cynnig gwell rhagolygon o ran cymorth, yr ysgol gywir, anghenion addysgol ychwanegol a chwnsela i’r plant.

Ein llyfryn Awtistiaeth dwyieithog Tsieineaidd/Saesneg

Isod ceir dolen i lawrlwytho copi electronig. Os hoffech gael copïau wedi’u hargraffu, e-bostiwch Hazel (ein harbenigwraig): [email protected]

Chinese Autism Support Group Autism Bilingual Booklet

Gwasanaethau Iaith

Mae dealltwriaeth o Awtistiaeth yn amrywio’n fawr, er bod Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) bellach yn cael ei gydnabod yn gyffredin iawn yn y Deyrnas Unedig a Chymru. Mae’n dal yn gysyniad cymharol newydd i’r gymuned Tsieineaidd ac yn un y mae rhai aelodau o’r gymuned yn ei chael hi’n anodd ei dderbyn, neu nad ydynt yn ei dderbyn o gwbl. Heddiw, mae stigma a stereoteipiau tuag at Awtistiaeth wedi dod yn un o’r heriau mwyaf arwyddocaol y mae’n rhaid i deuluoedd Tsieineaidd sydd â phlant sydd wedi cael diagnosis o Awtistiaeth ei wynebu yn y cyd-destun diwylliannol Tsieineaidd.

Gall cyfieithydd fod yn arbennig o bwysig pan fydd gwybodaeth gymhleth a sensitif yn cael ei hesbonio, megis asesiad neu ddiagnosis. Mae CIWA wedi cael gwybod am achosion yn y gymuned Tsieineaidd pan oedd cyfieithydd yn camddeall arbenigwyr/meddygon Saesneg eu hiaith neu wedi cynnwys eu rhagdybiaethau diwylliannol eu hunain. Sy’n colli eglurder yr hyn y gallai’r gweithiwr proffesiynol fod wedi bod yn ceisio’i gyfleu. Mae rhai termau meddygol yn anodd eu dehongli i gyfieithydd heb wybodaeth benodol am Awtistiaeth. Neu nid oes gan y term air Tsieineaidd uniongyrchol/syml amdano, gallai hyn weithiau arwain at ddefnyddio geiriau gydag arlliw negyddol (e.e. ‘clefyd’) nad oedd wedi’i fwriadu gan weithwyr proffesiynol.

Rydym yn falch o ddweud mai ni yw’r unig sefydliad yng Nghymru sydd â thîm o gyfieithwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i fod yn gymwys gyda therminoleg Awtistiaeth.

Pam ni?

Ein nod yw darparu cyfieithu rhagorol, gan sicrhau ansawdd a chywirdeb. Mae pob un o’n cyfieithwyr ar y pryd wedi cael asesiadau trwyadl i sicrhau bod ganddynt y sgiliau i fodloni safonau proffesiynol uchel CIWA.

Gall pob sefydliad ac elusen leol fanteisio ar gyfradd ostyngol gan ein bod wrth ein boddau yn gweithio a ffurfio partneriaethau gyda sefydliadau ac elusennau lleol. Er mwyn creu gwell lle i fyw a meithrin cydlyniad cymunedol.

Cysylltwch â ni heddiw i gael dyfynbris a thrafod sut y gallwn eich helpu gyda’ch darpariaeth gyfieithu ar y pryd wyneb yn wyneb a’ch gofynion cyfieithu.

Cysylltu

Os hoffech wybod mwy amdanom a beth rydym yn ei wneud, anfonwch e-bost (Saesneg neu Tsieineaidd) atom: [email protected]