Sefydlwyd Grŵp Cefnogi Awtistiaeth Tsieineaidd  fel llwyfan ar gyfer y teuluoedd sy’n byw gydag Awtistiaeth a chyflyrau cysylltiedig. Ceisiwn ddod â rhieni ynghyd, i helpu ei gilydd, i fod yn gefn i’w gilydd. I ddysgu sut y gallwn gefnogi’r plant yn well i sicrhau eu bod yn cael pob cyfle i gyflawni eu potensial.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi?

Rydym yn cefnogi teuluoedd Tsieineaidd plant sydd ag anghenion arbennig amrywiol – yn rhieni a phlant. Mae’r gymuned Tsieineaidd yng Nghymru yn cynnwys mewnfudwyr i geiswyr lloches. Mae gennym deuluoedd o’r ddau grŵp, ond yn bennaf o gymuned ceiswyr lloches Tsieineaidd.

Mae plant Tsieineaidd a’u teuluoedd ag anghenion arbennig yn wynebu anawsterau enfawr wrth geisio cael gwasanaethau a chymorth oherwydd y rhwystr iaith. Hefyd, mae’n deillio o ddiffyg gwybodaeth am gyflwr Awtistiaeth, a diffyg dealltwriaeth o sut i gefnogi eu plant. Yn ogystal â hyn, o fewn y gymuned Tsieineaidd, mae awtistiaeth yn cael ei ystyried yn fwy fel salwch, embaras, bron fel tabŵ. Does neb eisiau crybwyll y gair ‘Awtistiaeth’. Felly, mae’r anfantais y mae plentyn yn ei hwynebu yn y diwylliant hwn yn cael ei dwysau a’r perygl gwirioneddol yw y bydd y plant yn y grŵp hwnnw’n cael eu stigmateiddio. Mae hyn yn arwain at debygolrwydd real iawn na fyddan nhw byth yn gallu dysgu deall eu hunain na mynegi eu hunain, byth yn cael eu cynnwys na bod yn rhan o’r gymdeithas ehangach yn y dyfodol. Mae’r teuluoedd hyn yn ynysig ac mae’r ffaith nad ydyn nhw’n derbyn y cyflwr wedi ychwanegu’n fawr at eu straen.

Beth yw ein nod?

Ceisiwn rymuso’r rhieni drwy drefnu sgyrsiau a gweithdai cysylltiedig ar eu cyfer ym Mandarin neu gyda chyfieithwyr wedi eu hyfforddi’n arbennig os ydyn nhw’n siarad Saesneg.

Rydym yn ceisio trefnu gweithgareddau chwarae a therapïau ar gyfer plant er mwyn iddynt gael cyfle cyfartal. Rydym hefyd yn gobeithio eirioli dros blant yn y gymuned Tsieineaidd, â rhieni sydd ag ofn gwahaniaethu a stigma yn gysylltiedig ag anableddau sy’n golygu eu bod yn amharod i sicrhau bod eu plant yn cael eu hasesu.

Rydym yn gobeithio hyrwyddo addysg gyhoeddus a chynyddu’r ddealltwriaeth o Awtistiaeth o fewn y gymuned Tsieineaidd. Nid yw’n hawdd newid y stigma diwylliannol sy’n gysylltiedig ag Awtistiaeth, ond gyda gwell dealltwriaeth o gyflwr Awtistiaeth, mae modd cywiro’r camsyniad. Yn y pen draw, bydd hyn yn lleihau rhywfaint o’r baich a brofir gan deuluoedd â phlant awtistig. Mae hyn wrth gwrs yn golygu cynnig gwell rhagolygon o ran cymorth, yr ysgol gywir, anghenion addysgol ychwanegol a chwnsela i’r plant.

Ein llyfryn Awtistiaeth dwyieithog Tsieineaidd/Saesneg

Isod ceir dolen i lawrlwytho copi electronig. Os hoffech gael copïau wedi’u hargraffu, e-bostiwch Hazel (ein harbenigwraig): [email protected]

Chinese Autism Support Group Autism Bilingual Booklet

Our Chinese/English bilingual autism booklet

Please find below downloadable link to receive an electronic copy, should you wish to obtain printed copies please email Hazel at [email protected]

Cysylltu

Os hoffech wybod mwy amdanom a beth rydym yn ei wneud, anfonwch e-bost (Saesneg neu Tsieineaidd) atom: [email protected]