Mae’r Cymdeithas Tsieiniaidd Yng Nghymru (Chinese in Wales Association, CIWA) yn sefydliad elusennol sydd â’r nod o ddarparu gwasanaethau a fydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau preswylwyr Tsieineaidd ethnig yng Nghymru.

Sefydlwyd CIWA i ddiwallu anghenion demograffig cyfnewidiol y gymuned Tsieineaidd yng Nghymru. Mae pencadlys CIWA yn Abertawe. Mae’r ganolfan yn darparu gwasanaethau craidd megis gwasanaethau ieithyddol mewn Mandarin, Cantoneg, tafodiaith Fujiaidd a Saesneg, ynghyd â gwasanaethau eiriolaeth, gwybodaeth ac atgyfeirio achosion.

Rydym yn darparu cyngor ar les lleol, tai, gofal iechyd, addysg a chyflogaeth hyd eithaf ein gwybodaeth. Rydym hefyd yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol ac addysgol, yn ogystal â hyrwyddo cymdeithas amrywiol ac amlddiwylliannol.

Gofynion

  • Gan ymddiriedolwyr y mae’r cyfrifoldeb eithaf am gyfeirio holl waith yr elusen, a rhaid iddynt ei dderbyn. Mae hyn yn golygu sicrhau ei bod yn hyfyw yn ariannol ac yn cael ei rhedeg yn dda, gan gyflawni’r deilliannau elusennol er budd y cyhoedd, y’i sefydlwyd er eu mwyn.
  • Rydym yn chwilio am 3 ymddiriedolwr newydd i ymuno â ni yn 2019 a symud y sefydliad ymlaen. Dylent fod yn frwdfrydig, yn llawn cymhelliant ac yn ddibynadwy i helpu i lywodraethu’r sefydliad yn effeithiol.
  • Rydym yn croesawu pobl sydd ag arbenigedd mewn ceisiadau am gyllid, rheoli cyllid, cynllunio digwyddiadau neu farchnata digidol.
  • Mae’n ofynnol i Ymddiriedolwyr fynychu cyfarfodydd y Bwrdd o leiaf bob chwarter neu pan fo angen. Gellir ad-dalu costau teithio rhesymol i fynychu cyfarfodydd neu gyflawni dyletswyddau ymddiriedolwyr.

I gael rhagor o fanylion, gweler y ddogfen isod (Saesneg):

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais a’i dychwelyd at ein Cadeirydd, Mrs Shirley Au-Yeung at shirley@chineseinwales.org.uk (Saesneg plîs)