New Vacancy – Job Reference Number: 19085

[Gweler isod am y Gymraeg]

 

Job Title:                  Multilingual autism specialist / Project Manager

Salary:                      £33,782  per annum pro rata

Working hours:       Full time, 35 hours per week

Pension:                    4% employer’s pension contribution

Annual Leave:         28 days per annum including bank holidays pro rata

Terms:                      Five-year contract (From April. 2021 to March. 2026)

Report to:            CIWA’s Trustee Board

 

Job Description

Aim of the Post:

The Multilingual Autism Specialist is responsible for the coordination and completion of the funded autism project ‘Find Me”, on time within budget and within scope. This five-year project is funded by National Lottery Community Fund. The project aims to provide an advocacy, advice and information service to Chinese families living with autism and related condition with cultural sensitivity.

The post holder will need to have strong multilingual skills (especially in Cantonese, Mandarin and English), rich experience with various public services and professional knowledge in autism and related conditions. In addition, she/he will need to have strong management skills to overseeing the project. She/he should be passionate about supporting people and be proactive and self-motivated.

This post is subject to a satisfactory criminal records disclosure from the Disclosure and Barring Service.

 

Main task and responsibilities:

 • To overseeing the project on time within budget and within scope.
 • To manage and supervise a team including the project officer and volunteers to implement the project.
 • To evaluate and monitor the development of the project.
 • To plan and manage all project related activities including promotion, volunteer recruitment, training sessions and events.
 • To build and maintain relationships with project funder and partners,
 • To monitor project finance records
 • To comply with all CIWA’s policies and procedures.
 • To undertake any other duties assigned by the trustee board.

 

Person Specification

Essential:

Education / Qualifications

 1. Degree in relevant subject area (preferably autism relevant, health and social service, management) or five years related experience.

Experience

 1. Experience of supporting a membership-based network, engaging organisations and individuals to work collaboratively.
 2. Experience of delivering engaging and creative communications strategies and approaches.
 3. Experience of working with vulnerable adults and children.
 4. Experience of working in a culturally sensitive setting.
 5. Experience of working in a neuro diverse environment.
 6. Experience of project management.
 7. Experience of supporting and motivating volunteers.

Skills and abilities

 1. Excellent interpersonal, presentation (oral and written) skills and attention to details.
 2. Strong communication skills and ability to work collaboratively and across disciplines are necessary.
 3. Excellent clear and concise written and spoken language skills in English and Chinese.
 4. Proven ability to multi-task, be flexible and meet deadlines.
 5. Problem solving skills, with a focus on finding effective solutions.
 6. Commitment to team working.
 7. Good IT skills including all Microsoft Office applications.
 8. Ability to work on own initiative and be proactive.

Desirable:

 1. Experience of promoting information through different digital platforms (website and social media).
 2. Knowledge of safeguarding and General Data Protection Regulation.
 3. Experience of working in a third sector.
 4. Experience of fund raising.

This job description and person specification is not exhaustive and serves only to highlight the main requirements of the post holder. The job description will be reviewed regularly and may be subject to change for the purpose of the funded project.

Click here to download above job description.

Closing date for applications is 26th February 2021.

To apply, please email your CV and cover letter to  [email protected] .

 

Cymraeg:

Swydd Wag Newydd – Rhif cyfeirnod swydd: 19085

Teitl swydd:              Arbenigwr awtistiaeth amlieithog / Rheolwr prosiect

Cyflog:                      £33,782 y flwyddyn pro rata

Oriau gweithio:        Llawn amser, 35 awr yr wythnos

Pensiwn:                   Cyfraniad pensiwn cyflogwr 4%

Gwyliau blynyddol: 28 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys gwyliau banc pro rata

Termau:                    Contract pum mlynedd (O Ebrill 2021 i Mawrth 2026)

Adrodd i:                  Bwrdd Ymddiriedolwyr CIWA

 

Disgrifiad swydd

Nod y swydd:

Mae’r Arbenigwr awtistiaeth amlieithog yn gyfrifol am gydlynu a chwblhau’r prosiect awtistiaeth a ariennir ‘Find me”, ar amser o fewn y gyllideb ac o fewn ei gwmpas. Cyllidir y prosiect pum mlynedd hwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Nod y prosiect yw darparu gwasanaeth eirioli, cynghori a darparu gwybodaeth i deuluoedd Tsieineaidd sy’n byw gydag awtistiaeth a chyflwr cysylltiedig â sensitifrwydd diwylliannol.

Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau amlieithog cryf (yn enwedig mewn Cantoneg, Mandarin a Saesneg), profiad helaeth gyda gwasanaethau cyhoeddus amrywiol a gwybodaeth broffesiynol ym maes awtistiaeth a chyflyrau cysylltiedig. Hefyd, bydd angen iddo/iddi feddu ar sgiliau rheoli cryf i oruchwylio’r prosiect, yn enwedig rheoli amser a rheoli cyllid. Dylai ef/hi fod yn frwd ynglŷn â chefnogi pobl a bod yn rhagweithiol ac yn llawn cymhelliant.

Mae’r swydd hon yn destun datgeliad boddhaol o gofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

 

Prif dasg a chyfrifoldebau:

 • Goruchwylio’r prosiect ar amser, o fewn y gyllideb ac o fewn ei gwmpas.
 • Rheoli a goruchwylio tîm gan gynnwys y swyddog prosiect a gwirfoddolwyr i weithredu’r prosiect.
 • Gwerthuso a monitro datblygiad y prosiect.
 • Cynllunio a rheoli’r holl weithgareddau sy’n gysylltiedig â phrosiectau gan gynnwys dyrchafiad, recriwtio gwirfoddolwyr, sesiynau hyfforddi a digwyddiadau.
 • Adeiladu a chynnal perthnasoedd â chyllidwr y prosiect a phartneriaid,
 • Monitro cofnodion cyllid prosiect
 • Cydymffurfio â holl bolisïau a gweithdrefnau CIWA.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a bennir gan y bwrdd ymddiriedolwyr.

Manyleb Person

Hanfodol:

Addysg / Cymwysterau

 1. Gradd mewn maes pwnc perthnasol (yn ddelfrydol sy’n berthnasol i awtistiaeth, iechyd a gwasanaeth cymdeithasol, rheolaeth) neu bum mlynedd o brofiad cysylltiedig.

Profiad

 1. Profiad o gefnogi rhwydwaith sy’n seiliedig ar aelodaeth, gan ymgysylltu â sefydliadau ac unigolion i weithio ar y cyd.
 2. Profiad o ddarparu strategaethau a dulliau cyfathrebu deniadol a chreadigol.
 3. Profiad o weithio gydag oedolion a phlant sy’n agored i niwed.
 4. Profiad o weithio mewn lleoliad diwylliannol sensitif.
 5. Profiad o weithio mewn amgylchedd niwro-amrywiol.
 6. Profiad o reoli prosiectau.
 7. Profiad o gefnogi ac ysgogi gwirfoddolwyr.

Sgiliau a galluoedd

 1. Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno (llafar ac ysgrifenedig) rhagorol a sylw i fanylion.
 2. Mae sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i weithio ar y cyd ac ar draws disgyblaethau yn angenrheidiol.
 3. Sgiliau iaith ysgrifenedig a llafar clir a chryno yn Saesneg a Tsieineeg.
 4. Gallu profedig i aml-dasgio, bod yn hyblyg a chwrdd â therfynau amser.
 5. Sgiliau datrys problemau, gyda ffocws ar ddod o hyd i atebion effeithiol.
 6. Ymrwymiad i weithio mewn tîm.
 7. Sgiliau TG da gan gynnwys pob cymhwysiad Microsoft Office.
 8. Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun a bod yn rhagweithiol.

Dymunol:

 1. Profiad o hyrwyddo gwybodaeth trwy wahanol lwyfannau digidol (gwefan a chyfryngau cymdeithasol).
 2. Gwybodaeth am ddiogelu a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.
 3. Profiad o weithio mewn trydydd sector
 4. Profiad o godi arian.

Nid yw’r disgrifiad swydd a’r fanyleb person hon yn gynhwysfawr ac nid yw ond yn tynnu sylw at brif ofynion deiliad y swydd. Bydd y disgrifiad swydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd a gall newid at ddiben y prosiect a ariennir.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r disgrifiad swydd uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Chwefror 2021.

I wneud cais, e-bostiwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol: [email protected].