New Vacancy – Job Reference Number: 19084

[Gweler isod am y Gymraeg]

 

Job Title:                  Autism Project Officer

Salary:                      £22,183-£24,012 per annum,

Working hours:       Full time;  37.5 hours per week

Pension:                    4% employer’s pension contribution

Annual Leave:         28 days per annum including bank holidays

Terms:                      Five-year contract (From April 2021 to March 2026)

Report to:                 Project manager/ autism specialist

 

Job Description

Aim of the Post:

The Project Officer will play a key role in the development and implementation of the ‘Find Me” Autism Project. This five-year project is funded by National Lottery Community Fund. The project aims to provide an advocacy, advice and information service to Chinese families living with autism and related condition.

The post holder will be assisting the autism specialist, being responsible for recruiting additional volunteers, making arrangements for advocacy efforts, workshops and administration. The post holder will need to have strong multilingual skills in Cantonese, Mandarin and English. The post holder can apply part time if he/she can only speak one language.

This post is subject to a satisfactory criminal records disclosure from the Disclosure and Barring Service (DBS).

 

Main task and responsibilities:

 • To implement the funded project as planned.
 • To promote the project and build a network with local service providers.
 • To raise awareness of the project within the targeted areas.
 • To support the targeted service users within the project specifications.
 • To recruit volunteers to enable them to support and assist in implementing the project.
 • To provide appropriate, accurate and up-to-date accessible information to targeted service users.
 • To take on advocacy cases as allocated by the Project Manager.
 • To keep clear and precise records for all service users.
 • To evaluate service users’ feedback.
 • To comply with all CIWA’s policies and procedures.
 • To travel within the targeted areas to deliver support based on the project.
 • To undertake any other duties assigned by the Project Manager.

 

Person Specification

Essential:

Education / Qualifications

 1. Degree in relevant subject area (preferably interpretation & translation, health and social service, special education, autism and related condition) or five years related experience.

Experience

 1. Experience of supporting a membership-based network, engaging organisations and individuals to work collaboratively.
 2. Experience of delivering engaging and creative communications strategies and approaches.
 3. Experience of working with vulnerable adults and children.
 4. Experience of working in a culturally sensitive setting.
 5. Experience of working in a neuro diverse environment.
 6. Experience of translation and interpretation.
 7. Experience of supporting and motivating volunteers.

Skills and abilities

 1. Excellent interpersonal, presentation (oral and written) skills and attention to details.
 2. Strong communication skills and ability to work collaboratively and across disciplines are necessary.
 3. Excellent clear and concise written and spoken language skills in Mandarin, Cantonese and English.
 4. Proven ability to multi-task, be flexible and meet deadlines.
 5. Problem solving skills, with a focus on finding effective solutions.
 6. Commitment to team working.
 7. Good IT skills including all Microsoft Office applications.
 8. Ability to work on own initiative and be proactive.

Desirable:

 1. Experience of promoting information through different digital platforms (website and social media).
 2. Knowledge of diverse local services within targeted areas.
 3. Knowledge of safeguarding and General Data Protection Regulation.
 4. Ability to speak other popular Chinese dialect such as Hakka, Fujian dialect.
 5. Full UK driving licence with own car.

This job description and person specification is not exhaustive and serves only to highlight the main requirements of the post holder. The job description will be reviewed regularly and may be subject to change for the purpose of the funded project.

Click here to download above job description.

Closing date for applications is 26th February 2021.

To apply, please email your CV and cover letter to  [email protected] .

 

Cymraeg:

Swydd Wag Newydd – Rhif cyfeirnod swydd: 19084

Teitl swydd:              Swyddog Prosiect Awtistiaeth

Cyflog:                      £22,183-£24,012 y flwyddyn pro rata

Oriau gweithio:        Llawn amser, 37.5 awr yr wythnos

Pensiwn:                   Cyfraniad pensiwn cyflogwr 4%

Gwyliau blynyddol: 28 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys gwyliau banc pro rata

Termau:                    Contract pum mlynedd (O Ebrill 2021 i Mawrth 2026)

Adrodd i:                  Rheolwr prosiect / Arbenigwr awtistiaeth

 

Disgrifiad swydd

Nod y swydd:

Mae’r Arbenigwr awtistiaeth amlieithog yn gyfrifol am gydlynu a chwblhau’r prosiect awtistiaeth a ariennir ‘Find me”, ar amser o fewn y gyllideb ac o fewn ei gwmpas. Cyllidir y prosiect pum mlynedd hwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Nod y prosiect yw darparu gwasanaeth eirioli, cynghori a darparu gwybodaeth i deuluoedd Tsieineaidd sy’n byw gydag awtistiaeth a chyflwr cysylltiedig. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo’r arbenigwr awtistiaeth, yn gyfrifol am recriwtio gwirfoddolwyr ychwanegol, gwneud trefniadau ar gyfer darparu, gweinyddu a gweithdai eiriolaeth.

Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau amlieithog cryf mewn Cantoneg, Mandarin a Saesneg. Gall deiliad y swydd wneud cais yn rhan amser os mai dim ond un iaith ef / hi ond ei siarad.

Mae’r swydd hon yn destun datgeliad boddhaol o gofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

Prif dasg a chyfrifoldebau:

 • Gweithredu’r prosiect a ariennir fel y cynlluniwyd.
 • Hyrwyddo’r prosiect ac adeiladu rhwydwaith gyda darparwyr gwasanaeth lleol.
 • Codi ymwybyddiaeth o’r prosiect yn yr ardaloedd a dargedir.
 • Cefnogi’r defnyddwyr gwasanaeth wedi’u targedu o fewn manylebau’r prosiect.
 • Recriwtio gwirfoddolwyr i’w galluogi i gefnogi a chynorthwyo i weithredu’r prosiect.
 • Darparu gwybodaeth hygyrch briodol, gywir a chyfoes i ddefnyddwyr gwasanaeth wedi’u targedu.
 • Ymgymryd ag achosion eiriolaeth fel y’u dyrannwyd gan y Rheolwr Prosiect.
 • Cadw cofnodion clir a manwl gywir ar gyfer holl ddefnyddwyr y gwasanaeth.
 • Gwerthuso adborth defnyddwyr gwasanaeth.
 • Cydymffurfio â holl bolisïau a gweithdrefnau CIWA.
 • Teithio o fewn yr ardaloedd wedi’u targedu i ddarparu cefnogaeth yn seiliedig ar y prosiect.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a bennir gan y Rheolwr Prosiect.

 

Manyleb Person

Hanfodol:

Addysg / Cymwysterau

 1. Gradd mewn maes pwnc perthnasol (yn ddelfrydol, dehongli a chyfieithu, iechyd a gwasanaeth cymdeithasol, addysg arbennig, awtistiaeth a chyflwr cysylltiedig) neu bum mlynedd o brofiad cysylltiedig.

Profiad

 1. Profiad o gefnogi rhwydwaith sy’n seiliedig ar aelodaeth, gan ymgysylltu â sefydliadau ac unigolion i weithio ar y cyd.
 2. Profiad o ddarparu strategaethau a dulliau cyfathrebu deniadol a chreadigol.
 3. Profiad o weithio gydag oedolion a phlant sy’n agored i niwed.
 4. Profiad o weithio mewn lleoliad diwylliannol sensitif.
 5. Profiad o weithio mewn amgylchedd niwro-amrywiol.
 6. Profiad o gyfieithu a dehongli.
 7. Profiad o gefnogi ac ysgogi gwirfoddolwyr.

 

Sgiliau a galluoedd

 1. Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno (llafar ac ysgrifenedig) rhagorol a sylw i fanylion.
 2. Mae sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i weithio ar y cyd ac ar draws disgyblaethau yn angenrheidiol.
 3. Sgiliau iaith ysgrifenedig a llafar clir a chryno rhagorol mewn Mandarin, Cantoneg a Saesneg.
 4. Gallu profedig i aml-dasgio, bod yn hyblyg a chwrdd â therfynau amser.
 5. Sgiliau datrys problemau, gyda ffocws ar ddod o hyd i atebion effeithiol.
 6. Ymrwymiad i weithio mewn tîm.
 7. Sgiliau TG da gan gynnwys pob cymhwysiad Microsoft Office.
 8. Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun a bod yn rhagweithiol.

 

Dymunol:

 1. Profiad o hyrwyddo gwybodaeth trwy wahanol lwyfannau digidol (gwefan a chyfryngau cymdeithasol).
 2. Gwybodaeth am wasanaethau lleol amrywiol o fewn ardaloedd wedi’u targedu.
 3. Gwybodaeth am ddiogelu a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.
 4. Y gallu i siarad tafodiaith Tsieineaidd boblogaidd arall fel Hakka, tafodiaith Fujian.
 5. Trwydded yrru lawn y DU gyda’ch car ei hun.

Nid yw’r disgrifiad swydd a’r fanyleb person hon yn gynhwysfawr ac nid yw ond yn tynnu sylw at brif ofynion deiliad y swydd. Bydd y disgrifiad swydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd a gall newid at ddiben y prosiect a ariennir.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r disgrifiad swydd uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Chwefror 2021.

I wneud cais, e-bostiwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol: [email protected].