New Vacancy – Job Reference Number: 19084

 

Job Title:                 Benefit Advisor (Part Time)

Salary:                     £20,000 per annum pro rata

Working hours:      Part time; 12 hours per week

Pension:                 4% employer’s pension contribution

Annual Leave:        Pro rata including bank holidays

Terms:                    Starting from 1st Aug, 2020 for 1 year (12 months)

Report to:               Senior Project Manager/Project Manager

 

Job Description

Aim of the Post:

The Benefit Advisor will play a key role in supporting Chinese community through COVID-19 pandemic by advising benefit and support related enquiries. This COVID19 response post is funded by National Lottery Awards for All. The project aims to provide advice and information service to Chinese residents living in Wales.

The post holder will need to have strong multilingual skills in Chinese and English.

Main task and responsibilities:

 • To implement the funded project as planned.
 • To promote the project and build a network with local service providers.
 • To raise awareness of the project within the targeted areas.
 • To support the targeted service users within the project specifications.
 • To recruit volunteers to enable them to support and assist in implementing the project.
 • To provide appropriate, accurate and up-to-date accessible information to targeted service users.
 • To keep clear and precise records for all service users.
 • To evaluate service users’ feedback.
 • To comply with all CIWA’s policies and procedures.
 • To travel within the targeted areas to deliver support based on the project.
 • To undertake any other duties assigned by the Senior Project Manager.

Person Specification

Essential:

Education / Qualifications

 1. Degree in relevant subject area (preferably translation, health and social service) or five years related experience.

Experience

 1. Experience of supporting a membership-based network, engaging organisations and individuals to work collaboratively.
 2. Experience of delivering engaging and creative communications strategies and approaches.
 3. Experience of working/volunteering in organisation that provide advice.
 4. Experience of working in a culturally sensitive setting.
 5. Experience of translation and interpretation.
 6. Experience of supporting and motivating volunteers.

Skills and abilities

 1. Excellent interpersonal, presentation (oral and written) skills and attention to details.
 2. Strong communication skills and ability to work collaboratively and across disciplines are necessary.
 3. Excellent clear and concise written and spoken language skills in Chinese and English.
 4. Proven ability to multi-task, be flexible and meet deadlines.
 5. Problem solving skills, with a focus on finding effective solutions.
 6. Commitment to team working.
 7. Good IT skills including all Microsoft Office applications.
 8. Ability to work on own initiative and be proactive.

Desirable:

 1. Experience of promoting information through different digital platforms (website and social medias).
 2. Knowledge of diverse local services within targeted areas.
 3. Knowledge of safeguarding and General Data Protection Regulation.
 4. Ability to speak other popular Chinese dialect such as Hakka, Fujian dialect.
 5. Full UK driving licence with own car.

This job description and person specification is not exhaustive and serves only to highlight the main requirements of the post holder. The job description will be reviewed regularly and may be subject to change for the purpose of the funded project.

 

Closing date for applications is 22nd July 2019.

To apply, please email your CV and cover letter to Hazel Lim: [email protected] .

 

Cymraeg:

Swydd Wag Newydd – Rhif Cyfeirnod Swydd: 19084

 

Teitl swydd:            Cynghorydd budd-daliadau

Cyflog:                    £20,000 y flwyddyn pro rata

Oriau gweithio:      Rhan amser 16 awr yr wythnos

Pensiwn:                 Cyfraniad pensiwn cyflogwr 4%

Gwyliau blynyddol:  14 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys gwyliau banc

Termau:                  Gan ddechrau o 1 Awst, 2020 am 1 blwyddyn (12 mis)

Adrodd i:                Uwch Rheolwr Prosiect/Rheolwr Prosiect

 

Disgrifiad Swydd

Nod y Post:

Bydd y Cynghorydd Budd-daliadau yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi cymuned Tsieineaidd trwy y pandemig coronafeirws trwy gynghori ymholiadau cysylltiedig â budd-daliadau a chefnogaeth.. Ariennir y swydd hon gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru. Nod y prosiect yw darparu gwasanaeth cyngor a gwybodaeth i drigolion Tsieineaidd sy’n byw yng Nghymru.

Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau amlieithog cryf mewn Mandarin a Saesneg.

Prif dasg a chyfrifoldebau:

 • Gweithredu’r prosiect a ariennir fel y cynlluniwyd.
 • Hyrwyddo’r prosiect ac adeiladu rhwydwaith gyda darparwyr gwasanaeth lleol.
 • Codi ymwybyddiaeth o’r prosiect yn yr ardaloedd a dargedir.
 • Cefnogi’r defnyddwyr gwasanaeth wedi’u targedu o fewn manylebau’r prosiect.
 • Recriwtio gwirfoddolwyr i’w galluogi i gefnogi a chynorthwyo i weithredu’r prosiect.
 • Darparu gwybodaeth hygyrch briodol, gywir a chyfoes i ddefnyddwyr gwasanaeth wedi’u targedu.
 • Cadw cofnodion clir a manwl gywir ar gyfer holl ddefnyddwyr y gwasanaeth.
 • Gwerthuso adborth defnyddwyr gwasanaeth.
 • Cydymffurfio â holl bolisïau a gweithdrefnau CIWA.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a bennir gan y Rheolwr Prosiect.

Manyleb Person

Hanfodol:

Addysg / Cymwysterau

 1. Gradd mewn maes pwnc perthnasol (cyfieithu, iechyd a gwasanaeth cymdeithasol yn ddelfrydol) neu bum mlynedd o brofiad cysylltiedig.

Profiad

 1. Profiad o gefnogi rhwydwaith sy’n seiliedig ar aelodaeth, gan ymgysylltu â sefydliadau ac unigolion i weithio ar y cyd.
 2. Profiad o ddarparu strategaethau a dulliau cyfathrebu deniadol a chreadigol.
 3. Profiad o weithio / gwirfoddoli mewn sefydliad sy’n darparu cyngor.
 4. Profiad o weithio mewn lleoliad diwylliannol sensitif.
 5. Profiad o gyfieithu a dehongli.
 6. Profiad o gefnogi ac ysgogi gwirfoddolwyr.

 

Sgiliau a galluoedd

 1. Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno (llafar ac ysgrifenedig) rhagorol a sylw i fanylion.
 2. Mae sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i weithio ar y cyd ac ar draws disgyblaethau yn angenrheidiol.
 3. Sgiliau iaith ysgrifenedig a llafar clir a chryno rhagorol mewn Tsieineeg a Saesneg.
 4. Gallu profedig i aml-dasgio, bod yn hyblyg a chwrdd â therfynau amser.
 5. Sgiliau datrys problemau, gyda ffocws ar ddod o hyd i atebion effeithiol.
 6. Ymrwymiad i weithio mewn tîm.
 7. Sgiliau TG da gan gynnwys pob cymhwysiad Microsoft Office.
 8. Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun a bod yn rhagweithiol.

 

Dymunol:

 1. Profiad o hyrwyddo gwybodaeth trwy wahanol lwyfannau digidol (gwefan a chyfryngau cymdeithasol).
 2. Gwybodaeth am wasanaethau lleol amrywiol o fewn ardaloedd wedi’u targedu.
 3. Gwybodaeth am ddiogelu a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.
 4. Y gallu i siarad tafodiaith Tsieineaidd boblogaidd arall fel Hakka, tafodiaith Fujian.
 5. Trwydded yrru lawn y DU gyda’ch car ei hun.

Nid yw’r disgrifiad swydd a’r fanyleb person hon yn gynhwysfawr ac nid yw ond yn tynnu sylw at brif ofynion deiliad y swydd. Bydd y disgrifiad swydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd a gall newid at ddiben y prosiect a ariennir.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22ain Gorffennaf, 2020.

I wneud cais, e-bostiwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol at Hazel Lim: [email protected].