Mae CIWA yn darparu gwasanaeth cyfieithu cynhwysfawr Saesneg i Tsieinëeg. Boed eich prosiect yn cynnwys cyfieithiad testun syml, neu waith cymhleth ar draws platfformau. Gallwn weithio gyda chi i’ch helpu i gyrraedd eich terfynau amser a chyflawni amcanion eich prosiect.

Gwasanaethau Cyfieithu yn Olynol

Gwasanaethau Iaith

Gwasanaethau Iaith

Mae’r Gymdeithas yn cynnig llawer o wasanaethau iaith sydd hefyd yn cynnwys gwasanaethau cyfieithu.

Mae CIWA yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, Mandarin a Chantoneg wyneb yn wyneb. Mae ein cyfieithwyr i gyd yn Tsieineaid ac wedi bod yn byw yn y DU ers cryn amser. Nid yn unig mae ein cyfieithwyr yn gyfarwydd â’r anawsterau y gall pobl Tsieineaidd eu hwynebu, gan fod ganddynt yr un profiad o fod yn fewnfudwyr. Ond maent hefyd yn rhannu’r un cefndir diwylliannol gyda’r defnyddwyr gwasanaeth Tsieineaidd.

Ein cyfieithwyr

Rydym yn sicrhau bod yr holl gyfathrebu â chwsmer neu ddefnyddiwr gwasanaeth yn ddiwnïad ac yn broffesiynol. Gwneir hyn drwy sicrhau cyfatebiaeth gywir rhwng profiad y cyfieithwyr, cymwysterau proffesiynol a’r sefyllfa y mae angen ei chyfieithu.

Ein gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau yn cefnogi pobl Tsieineaidd nad yw eu gallu yn y Saesneg yn ddigon da i ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn hawdd, yn enwedig mewn sefyllfaoedd cymhleth neu emosiynol. Gan amrywio o drafod caniatâd i ddisgyblion mewn ysgolion, i gynnal cyfweliadau i rai dan amheuaeth. Mae ein cyfieithwyr ar y pryd wedi eu hyfforddi’n llawn ac wedi bod yn gweithio’n broffesiynol i gleientiaid ag anghenion gwahanol.

Gwasanaethau Iaith yn Gysylltiedig ag Awtistiaeth

Gwasanaethau Iaith yn Gysylltiedig ag Awtistiaeth

Gwasanaethau Iaith

Gall ein dehonglwyr helpu wrth gael y diagnosis Awtistiaeth.

Mae dealltwriaeth o Awtistiaeth yn amrywio’n fawr, er bod Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) bellach yn cael ei gydnabod yn gyffredin iawn yn y DU a Chymru. Mae’n dal i fod yn gysyniad cymharol newydd o fewn y gymuned Tsieineaidd ac yn un y mae rhai aelodau o’r gymuned yn cael trafferth i’w ddeall, neu ddim yn ei dderbyn. Heddiw, mae stigma a stereoteipiau tuag at Awtistiaeth wedi dod yn un o’r heriau mwyaf arwyddocaol y mae teuluoedd Tsieineaidd, sydd â phlant sydd wedi cael diagnosis o Awtistiaeth, yn gorfod eu hwynebu yng nghyd-destun y diwylliant Tsieineaidd.

Ein cyfieithwyr ac Awtistiaeth

Gall cyfieithydd fod yn arbennig o bwysig pan fydd gwybodaeth gymhleth a sensitif yn cael ei hesbonio, megis asesiad neu ddiagnosis. Mae CIWA wedi cael gwybod am achosion yn y gymuned Tsieineaidd pan oedd cyfieithydd yn camddeall arbenigwyr/meddygon Saesneg eu hiaith neu wedi cynnwys eu rhagdybiaethau diwylliannol eu hunain. Sy’n colli eglurder yr hyn y gallai’r gweithiwr proffesiynol fod wedi bod yn ceisio’i gyfleu. Mae rhai termau meddygol yn anodd eu dehongli i gyfieithydd heb wybodaeth benodol am Awtistiaeth. Neu nid oes gan y term air Tsieineaidd uniongyrchol/syml amdano, gallai hyn weithiau arwain at ddefnyddio geiriau gydag arlliw negyddol (e.e. ‘clefyd’) nad oedd wedi’i fwriadu gan weithwyr proffesiynol.

Rydym yn falch o ddweud mai ni yw’r unig sefydliad yng Nghymru sydd â thîm o gyfieithwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i fod yn gymwys gyda therminoleg Awtistiaeth.

Pam ni?

Ein nod yw darparu cyfieithu rhagorol, gan sicrhau ansawdd a chywirdeb. Mae pob un o’n cyfieithwyr ar y pryd wedi cael asesiadau trwyadl i sicrhau bod ganddynt y sgiliau i fodloni safonau proffesiynol uchel CIWA.

Gall pob sefydliad ac elusen leol fanteisio ar gyfradd ostyngol gan ein bod wrth ein boddau yn gweithio a ffurfio partneriaethau gyda sefydliadau ac elusennau lleol. Er mwyn creu gwell lle i fyw a meithrin cydlyniad cymunedol.

Cysylltwch â ni heddiw i gael dyfynbris a thrafod sut y gallwn eich helpu gyda’ch darpariaeth gyfieithu ar y pryd wyneb yn wyneb a’ch gofynion cyfieithu.