New Vacancy — Job reference number: 19090

bbc children in need

[Gweler isod am y Gymraeg] 

Job Title:                  Multilingual SEN Youth Worker

Salary:                      £22,627 – £23,080 per annum pro rata

Working hours:       Part time; 12 hours per week

Pension:                    4% employer’s pension contribution

Annual Leave:         28 days per annum including bank holidays pro rata

Terms:                      1.5 year contract (From November 2022 to May 2024)

Report to:                 Senior project manager

 

Job Description

Aim of the Post:

The multilingual SEN youth worker will play a key role in the development and implementation of the ‘Allow Me’ Autism Project. This is a BBC Children In Need funded project. The project aims to provide opportunities in the safe environment for children with special needs within the Chinese community to be physically and emotionally well.

The post holder will be responsible for organizing activities and maintaining communication with the children and their families.

The post holder will need to have strong multilingual skills in Cantonese, Mandarin and English.

This post is subject to a satisfactory criminal records disclosure from the Disclosure and Barring Service (DBS).

Main task and responsibilities:

 • To implement the funded project as planned.
 • To promote the project and build a network with local service providers and partners.
 • To raise awareness of the project within the targeted areas.
 • To accurately maintain clear and precise records for all service users, ensuring confidentiality and following safeguarding procedure
 • To evaluate service users’ feedback.
 • To comply with all CIWA’s policies and procedures.
 • To travel within the targeted areas to deliver support based on the project.
 • To undertake any other duties assigned by the Project Manager.

 

 

 

Person Specification

Essential:

Education / Qualifications

 1. Degree in relevant subject area (preferably health and social service, special education, autism and related conditions) or three years related experience.

Experience

 1. Experience of supporting a membership-based network, engaging organizations and individuals to work collaboratively.
 2. Experience of delivering engaging and creative communications strategies and approaches.
 3. Experience of working with vulnerable adults and children.
 4. Experience of working in a culturally sensitive setting.
 5. Experience of working in a neuro diverse environment.

Skills and abilities

 1. Excellent interpersonal, presentation (oral and written) skills and attention to details.
 2. Strong communication skills and ability to work collaboratively and across disciplines are necessary.
 3. Proven ability to multi-task, be flexible and meet deadlines.
 4. Commitment to team working and fun!
 5. Ability to work on own initiative and be proactive.
 6. Ability to use standard procedures and common sense to solve problems
 7. Able to handle, resolve and escalate enquiries passing on relevant information promptly
 8. Proficient computer literate skills with the aptitude to learn how to use required software.

Desirable:

 1. Ability to speak Mandarin and Cantonese.
 2. Experience of promoting information through different digital platforms (website and social media).
 3. Knowledge of diverse local services within targeted areas.
 4. Knowledge of safeguarding and General Data Protection Regulation.
 5. Full UK driving licence with own car.

This job description and person specification is not exhaustive and serves only to highlight the main requirements of the post holder. The job description will be reviewed regularly and may be subject to change for the purpose of the funded project.

 

Closing date for applications is 10th October 2022.

 

To apply, please email your CV and cover letter to  [email protected] .

Cymraeg:

Swydd Wag Newydd – Rhif cyfeirnod swydd: 19090

 

Teitl swydd:              Gweithiwr ieuenctid AAA amlieithog

Cyflog:                      £22,627 – £23,080 y flwyddyn pro rata

Oriau gweithio:        Rhan amser, 12 awr yr wythnos

Pensiwn:                   Cyfraniad pensiwn cyflogwr 4%

Gwyliau blynyddol: 28 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys gwyliau banc pro rata

Termau:                    Contract 1.5 mlynedd (O fis Tachwedd 2022 i fis Mai 2024)

Adrodd i:                  Uwch reolwr prosiect

 

 

Disgrifiad swydd

Nod y swydd:

Bydd y Swyddog Prosiect gweithiwr ieuenctid AAA amlieithog yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad a gweithrediad y Prosiect Awtistiaeth ‘Allow Me’. Ariennir y prosiect tair blynedd hwn gan Blant Mewn Angen y BBC. Nod y prosiect yw cynnig cyfleoedd yn yr amgylchedd diogel i blant ag anghenion arbennig yn y gymuned Tsieineaidd i fod yn iach yn gorfforol ac emosiynol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau a chyfathrebu â’r plant a’u teuluoedd.

Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau amlieithog cryf mewn Cantoneg, Mandarin a Saesneg.

Mae’r swydd hon yn destun datgeliad boddhaol o gofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

Prif dasg a chyfrifoldebau:

 • Gweithredu’r prosiect a ariennir fel y cynlluniwyd.
 • Hyrwyddo’r prosiect a llunio rhwydwaith gyda darparwyr gwasanaeth lleol a phartneriaid.
 • Codi ymwybyddiaeth o’r prosiect yn yr ardaloedd a dargedir.
 • Cynnal cofnodion clir a manwl gywir ar gyfer yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth, gan sicrhau cyfrinachedd a dilyn y weithdrefn ddiogelu
 • Gwerthuso adborth defnyddwyr gwasanaeth.
 • Cydymffurfio â holl bolisïau a gweithdrefnau CIWA.
 • Teithio o fewn yr ardaloedd wedi’u targedu i ddarparu cefnogaeth yn seiliedig ar y prosiect.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a bennir gan y Rheolwr Prosiect.

 

 

Manyleb Person

Hanfodol:

Addysg / Cymwysterau

 1. Gradd mewn maes pwnc perthnasol (yn ddelfrydol, iechyd a gwasanaeth cymdeithasol, addysg arbennig, awtistiaeth a chyflwr cysylltiedig) neu tair blynedd o brofiad cysylltiedig.

 

Profiad

 1. Profiad o gefnogi rhwydwaith sy’n seiliedig ar aelodaeth, gan ymgysylltu â sefydliadau ac unigolion i weithio ar y cyd.
 2. Profiad o ddarparu strategaethau a dulliau cyfathrebu deniadol a chreadigol.
 3. Profiad o weithio gydag oedolion a phlant sy’n agored i niwed.
 4. Profiad o weithio mewn lleoliad diwylliannol sensitif.
 5. Profiad o weithio mewn amgylchedd niwro-amrywiol.

 

Sgiliau a galluoedd

 1. Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno (llafar ac ysgrifenedig) rhagorol a sylw i fanylion.
 2. Mae sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i weithio ar y cyd ac ar draws disgyblaethau yn angenrheidiol.
 3. Gallu profedig i aml-dasgio, bod yn hyblyg a chwrdd â therfynau amser.
 4. Ymrwymiad i weithio mewn tîm.
 5. Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun a bod yn rhagweithiol.
 6. Y gallu i ddefnyddio gweithdrefnau safonol a synnwyr cyffredin i ddatrys problemau
 7. Yn gallu trin, datrys a dyrchafu ymholiadau gan drosglwyddo gwybodaeth berthnasol yn brydlon
 8. Sgiliau cyfrifiadurol hyfedr gyda’r gallu i ddysgu sut i ddefnyddio’r meddalwedd gofynnol.

 

Dymunol:

 1. Profiad o hyrwyddo gwybodaeth trwy wahanol lwyfannau digidol (gwefan a chyfryngau cymdeithasol).
 2. Gwybodaeth am wasanaethau lleol amrywiol o fewn ardaloedd wedi’u targedu.
 3. Gwybodaeth am ddiogelu a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.
 4. Y gallu i siarad tafodiaith Tsieineaidd boblogaidd arall fel Hakka, tafodiaith Fujian.
 5. Trwydded yrru lawn y DU gyda’ch car ei hun.

 

Nid yw’r disgrifiad swydd a’r fanyleb person hon yn gynhwysfawr ac nid yw ond yn tynnu sylw at brif ofynion deiliad y swydd. Bydd y disgrifiad swydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd a gall newid at ddiben y prosiect a ariennir.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10ed Hydref 2022.

I wneud cais, e-bostiwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol: [email protected].