Cefndir

Mae pobl Tsieineaidd hŷn yng Nghymru heddiw yn cynnwys mewnfudwyr cenhedlaeth gyntaf yn bennaf a gyrhaeddodd fel plant ac oedolion ifanc i’r DU. Roedd ffyrdd o fyw’r ymfudwyr hyn yn wahanol iawn i’r gymdeithas brif ffrwd ac fe’u hanfonwyd yn syth i weithio mewn golchdai sefydledig neu fwytai Tsieineaidd. Arweiniodd hyn at ychydig iawn o gyfleoedd i gydweddu â’r gymuned brif ffrwd a dysgu Cymraeg neu Saesneg. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ei chael yn anodd cael gafael ar wasanaethau cymdeithasol a chyhoeddus oherwydd y rhwystr iaith.

Hefyd, oherwydd y ffordd yr oedd pobl Tsieina wedi ymgartrefu, roedd aelodau o’r teulu yn aml yn cael eu gwasgaru ar draws Cymru, y DU, Ewrop a/neu ledled y byd. Mae’r bobl hŷn hyn wedi cyfrannu at y gymdeithas mewn sawl ffordd. Fodd bynnag, yn eu henaint, nid oes teulu ganddynt yn byw gerllaw yn aml.

Beth rydym ni’n ei wneud

Gan fod yr eithriad deuol hwn yn tanseilio ansawdd bywyd y person hŷn, nod CIWA yw darparu gweithgareddau a phrosiectau cymdeithasol i’w helpu i gael bywyd hapus, iach, cymdeithasol ac annibynnol, i frwydro yn erbyn yr unigrwydd.