bbc children in need

New Vacancy – Job Reference Number: 19086

[Gweler isod am y Gymraeg]

 

Job Title:                  Multilingual SEN youth worker

Salary:                      £22,183 per annum pro rata

Working hours:       Part time; 12 hours per week

Pension:                   4% employer’s pension contribution

Annual Leave:         28 days per annum including bank holidays pro rata

Terms:                      Three-year contract (From June 2021 to May 2024)

Report to:                 Senior project manager

 

Job Description

Aim of the Post:

The multilingual SEN youth worker will play a key role in the development and implementation of the ‘Allow Me’ Autism Project. This three-year project is funded by BBC Children In Need. The project aims to provide opportunities in the safe environment for children with special needs within the Chinese community to be physically and emotionally well.

The post holder will be responsible to organising activities and maintain communication with the children and their families.

The post holder will need to have strong multilingual skills in Cantonese, Mandarin and English.

This post is subject to a satisfactory criminal records disclosure from the Disclosure and Barring Service (DBS).

Main task and responsibilities:

 • To implement the funded project as planned.
 • To promote the project and build a network with local service providers and partners.
 • To raise awareness of the project within the targeted areas.
 • To accurately maintain clear and precise records for all service users, ensuring confidentiality and following safeguarding procedure
 • To evaluate service users’ feedback.
 • To comply with all CIWA’s policies and procedures.
 • To travel within the targeted areas to deliver support based on the project.
 • To undertake any other duties assigned by the Project Manager.

 

Person Specification

Essential:

Education / Qualifications

 1. Degree in relevant subject area (preferably health and social service, special education, autism and related condition) or three years related experience.

Experience

 1. Experience of supporting a membership-based network, engaging organisations and individuals to work collaboratively.
 2. Experience of delivering engaging and creative communications strategies and approaches.
 3. Experience of working with vulnerable adults and children.
 4. Experience of working in a culturally sensitive setting.
 5. Experience of working in a neuro diverse environment.

Skills and abilities

 1. Excellent interpersonal, presentation (oral and written) skills and attention to details.
 2. Strong communication skills and ability to work collaboratively and across disciplines are necessary.
 3. Excellent clear and concise written and spoken language skills in English and Chinese.
 4. Proven ability to multi-task, be flexible and meet deadlines.
 5. Problem solving skills, with a focus on finding effective solutions.
 6. Commitment to team working.
 7. Good IT skills including all Microsoft Office applications.
 8. Ability to work on own initiative and be proactive.
 9. Proficient computer literate skills with the aptitude to learn how to use required software.

Desirable:

 1. Experience of promoting information through different digital platforms (website and social media).
 2. Knowledge of diverse local services within targeted areas.
 3. Knowledge of safeguarding and General Data Protection Regulation.
 4. Ability to speak other popular Chinese dialect such as Hakka, Fujian dialect.
 5. Full UK driving licence with own car.

This job description and person specification is not exhaustive and serves only to highlight the main requirements of the post holder. The job description will be reviewed regularly and may be subject to change for the purpose of the funded project.

Click here to download above job description.

Closing date for applications is 24th May 2021.

To apply, please email your CV and cover letter to  [email protected] .

 

Cymraeg:

Swydd Wag Newydd – Rhif cyfeirnod swydd: 19086

Teitl swydd:              Gweithiwr ieuenctid AAA amlieithog

Cyflog:                      £22,183  y flwyddyn pro rata

Oriau gweithio:        Rhan amser, 12 awr yr wythnos

Pensiwn:                   Cyfraniad pensiwn cyflogwr 4%

Gwyliau blynyddol: 28 diwrnod y flwyddyn gan gynnwys gwyliau banc pro rata

Termau:                    Contract tair blynedd (O Mehefin 2021 i Mai 2024)

Adrodd i:                  Uwch reolwr prosiect

 

Disgrifiad swydd

Nod y swydd:

Bydd y Swyddog Prosiect gweithiwr ieuenctid AAA amlieithog yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad a gweithrediad y Prosiect Awtistiaeth ‘Allow Me’. Ariennir y prosiect tair blynedd hwn gan Blant Mewn Angen y BBC. Nod y prosiect yw cynnig cyfleoedd yn yr amgylchedd diogel i blant ag anghenion arbennig yn y gymuned Tsieineaidd i fod yn iach yn gorfforol ac emosiynol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau a chyfathrebu â’r plant a’u teuluoedd.

Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau amlieithog cryf mewn Cantoneg, Mandarin a Saesneg.

Mae’r swydd hon yn destun datgeliad boddhaol o gofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Prif dasg a chyfrifoldebau:

 • Gweithredu’r prosiect a ariennir fel y cynlluniwyd.
 • Hyrwyddo’r prosiect a llunio rhwydwaith gyda darparwyr gwasanaeth lleol a phartneriaid.
 • Codi ymwybyddiaeth o’r prosiect yn yr ardaloedd a dargedir.
 • Cynnal cofnodion clir a manwl gywir ar gyfer yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth, gan sicrhau cyfrinachedd a dilyn y weithdrefn ddiogelu
 • Gwerthuso adborth defnyddwyr gwasanaeth.
 • Cydymffurfio â holl bolisïau a gweithdrefnau CIWA.
 • Teithio o fewn yr ardaloedd wedi’u targedu i ddarparu cefnogaeth yn seiliedig ar y prosiect.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a bennir gan y Rheolwr Prosiect.

Manyleb Person

Hanfodol:

Addysg / Cymwysterau

 1. Gradd mewn maes pwnc perthnasol (yn ddelfrydol, iechyd a gwasanaeth cymdeithasol, addysg arbennig, awtistiaeth a chyflwr cysylltiedig) neu tair blynedd o brofiad cysylltiedig.

Profiad

 1. Profiad o gefnogi rhwydwaith sy’n seiliedig ar aelodaeth, gan ymgysylltu â sefydliadau ac unigolion i weithio ar y cyd.
 2. Profiad o ddarparu strategaethau a dulliau cyfathrebu deniadol a chreadigol.
 3. Profiad o weithio gydag oedolion a phlant sy’n agored i niwed.
 4. Profiad o weithio mewn lleoliad diwylliannol sensitif.
 5. Profiad o weithio mewn amgylchedd niwro-amrywiol.

Sgiliau a galluoedd

 1. Sgiliau rhyngbersonol, cyflwyno (llafar ac ysgrifenedig) rhagorol a sylw i fanylion.
 2. Mae sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i weithio ar y cyd ac ar draws disgyblaethau yn angenrheidiol.
 3. Sgiliau iaith ysgrifenedig a llafar clir a chryno rhagorol mewn Mandarin, Cantoneg a Saesneg.
 4. Gallu profedig i aml-dasgio, bod yn hyblyg a chwrdd â therfynau amser.
 5. Ymrwymiad i weithio mewn tîm.
 6. Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun a bod yn rhagweithiol.
 7. Y gallu i ddefnyddio gweithdrefnau safonol a synnwyr cyffredin i ddatrys problemau
 8. Yn gallu trin, datrys a dyrchafu ymholiadau gan drosglwyddo gwybodaeth berthnasol yn brydlon
 9. Sgiliau cyfrifiadurol hyfedr gyda’r gallu i ddysgu sut i ddefnyddio’r meddalwedd gofynnol.

Dymunol:

 1. Profiad o hyrwyddo gwybodaeth trwy wahanol lwyfannau digidol (gwefan a chyfryngau cymdeithasol).
 2. Gwybodaeth am wasanaethau lleol amrywiol o fewn ardaloedd wedi’u targedu.
 3. Gwybodaeth am ddiogelu a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.
 4. Y gallu i siarad tafodiaith Tsieineaidd boblogaidd arall fel Hakka, tafodiaith Fujian.
 5. Trwydded yrru lawn y DU gyda’ch car ei hun.

Nid yw’r disgrifiad swydd a’r fanyleb person hon yn gynhwysfawr ac nid yw ond yn tynnu sylw at brif ofynion deiliad y swydd. Bydd y disgrifiad swydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd a gall newid at ddiben y prosiect a ariennir.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r disgrifiad swydd uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Mai 2021.

I wneud cais, e-bostiwch eich CV a’ch llythyr eglurhaol: [email protected].